Wat geloven wij PDF Afdrukken E-mailadres
 1. Wij geloven in de enige en levende God, eeuwig bestaande in drie personen in volmaakte eenheid : Vader, Zoon en Heilige Geest. (1 Johannes 5:7-8)
 2. De Bijbel is het volledig door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en heeft het hoogste gezag voor ons leven. (2 Petrus 1:21 en Openbaringen 22:18-19)
 3. De Here Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van God, volkomen God en mens. Hij heeft verzoening gebracht voor het gehele menselijke geslacht door met Zijn eigen bloed de zonde schuld te betalen. Een ieder die in Hem gelooft en zich bekeert wordt gerechtvaardigd door Zijn bloed en wedergeboren door de inwoning van de Heilige Geest. (Johannes 3:16, 1 Timoteüs 2:5 en Efeze 1:13-14)
 4. Wij geloven dat we de Geest van Christus nodig hebben tot behoudenis. De Heilige Geest ontvangen we wanneer een mens zich van zijn zonde bekeert en gelooft dat Jezus de Christus is. Wanneer wij ons door de Heilige Geest laten leiden zullen wij in staat zijn door Hem overwinningen te behalen over de werken van het vlees en zal de vrucht van de Geest in een mens zichtbaar gaan worden. (Romeinen 8:9,13, Romeinen 10:9, Galaten 5:22-26, Efeze 1:13)
 5. De gemeente is het lichaam van Christus, waarvan Jezus Christus het Hoofd is en de gelovigen de leden. Wanneer de plaatselijke gemeente samenkomt is dat een deel van het Lichaam van Christus, dat een bouwwerk vormt, waarin een ieder zich als levende stenen kan laten gebruiken. Hier kan een ieder zijn/haar gaven en talenten ontwikkelen en inzetten.(Romeinen 12:5-8, 1 Korinthe 12:27, 1 Petrus 2:5-8)
 6. Wij geloven dat de Here Jezus zijn lichaam (de gemeente) zal halen en deze zal Hem ontmoeten in de lucht om voor altijd met Hem te zijn. Op dit punt van de tijd zullen de gelovige gestorvenen het eerst opstaan en daarna hen die leven Hem gezamenlijk ontmoeten, waarbij het sterfelijk lichaam omgezet wordt in een onsterfelijk lichaam (1 Thessalonicenzen 4:15-17, 1Korinthe 15:51-53)
 7. Aan de plaatselijke gemeente wordt leiding gegeven door de oudsten, die dit niet doen tot verrijking van zichzelf maar tot voorbeeld voor de kudde Gods. Zij zijn verantwoordelijk voor de zielen die aan de gemeente zijn toevertrouwd, daar zij hierover rekenschap hebben af te leggen aan God. (Hebreeën 13:17, 1 Petrus 5:2-4, Handelingen 14:23)
 8. Wij geloven dat de gemeente is geroepen om te verkondigen bekering tot vergeving van de zonden aan alle mensen, daar wij mede-erfgenamen zijn van de belofte in Christus Jezus. Hierin heeft de plaatselijke gemeente een taak binnen haar eigen omgeving en waar mogelijk geeft ze ondersteuning aan het universele lichaam. (Lucas 24:47, Efeze 3:6)
 9. Het avondmaal is door de Here Jezus zelf ingesteld om Zijn dood te gedenken. Iedereen die gelooft dat Jezus de eniggeboren Zoon van God is en Hij een verzoening is voor zijn of haar zonden, kan deelnemen aan deze maaltijd, ongeacht welke kerk of gemeente. (1 Korinthe 11:23-29, 1 Johannes 2:2)
 10. De doop door onderdompeling is een daad van gehoorzaamheid waarin we Jezus volgen door het watergraf heen en waaruit we opstaan als een getuigenis van ons nieuwe leven in Hem. (Romeinen 6:4)
 11. Wij geloven dat we in een geestelijke strijd gewikkeld zijn met de overheden en kwade machten uit de duisternis, die trachten de gemeente van Christus te overweldigen, intern te verdelen en te verhinderen haar taak uit te voeren. In deze strijd is het noodzakelijk de wapenrusting Gods aan te doen om deze strijd te kunnen voeren met de geestelijke wapens van waarheid, vasten en gebed, want zonder deze wapenrusting is het niet mogelijk stand te houden (Handelingen 20:29, Efeze 6:11-18, Matheüs 17:21)
 12. Wij geloven dat gebed en vasten een onmiskenbaar onderdeel is van het christenleven, waarmee wij een directe relatie onderhouden met God de Vader. En wanneer wij iets bidden naar Zijn wil, zal Hij ons verhoren. (1 Johannes 5:14, Marcus 2:20)
 13. Wij geloven dat wanneer iemand ziek is en deze persoon de oudsten van de gemeente tot zich laat roepen, dat deze een gebed over hem zullen uitspreken en hem met olie zullen zalven in de naam van de Heer en dat het gelovig gebed de zieke gezond zal maken en de Heer hem zal oprichten. (Jacobus 5:14-15)
 14. Wij geloven dat door de struikeling van de Joden het heil tot de heidenen is gekomen en God zich daaruit een lichaam (gemeente) vormt. God heeft zijn volk niet verlaten, maar zal de vervallen hut van David weer volledig oprichten en de plaats geven waartoe Hij hen heeft geroepen, namelijk Zijn volk te zijn. (Amos 9:11-15, Romeinen 11:1-2,11,15-26)

 

N.B.
Deze artikelen zijn een zwakke afschaduwing van onderwerpen die voor hun volledigheid binnen de context van de Bijbel moeten worden gelezen. Deze artikelen hebben ten doel in een kort overzicht een aantal hoofdpunten aan te geven, waar wij als deel van de universele gemeente als plaatselijke Baptisten Gemeente voor staan. De artikelen zijn opgebouwd uit teksten die in de Bijbel staan. Voor elk artikel is een uitbreiding met vele andere schriftverwijzingen mogelijk. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet op alle vragen een antwoord geeft. Daarom is het volledige gebruik van de Bijbel een noodzaak om de totale boodschap van God te kunnen verstaan.

De Raad, juni 2000